Loading...
<< Confessions(real life sex stories)
Ngiphethwe Jan 12, 05:49
Umjita owu mnganwami besi geleza sonke I high school kwaze kwafika ku matric. besibhebhana ngasese from grade 8 until ka matric watshela amajita abangani bethu ukuthi mina naye siyabhebhana iminyaka eminingi futhi uyena oshaya mina ngenkawza#Iqiniso vele.kodwa kwaba ihlazo nehlaya emajiteni amanye yaze yafika kubo thekeni.ngise university manje ngenza unyaka wesibili kodwa ubuyile uyangi bhebha futhi kusukela ngo August 2016.angizenzi ngenziwa ubumnandi benkawza yakhe yize ngimu zonda.
Your name:Lol Jan 12, 13:28
Yinton engahlonitshwa endodeni etyiwa ngamanye???Rhaaa ngabe sidlala ngentlonipho injalo iyofa iyinja
Weh Jesu Jan 12, 10:57
Uthi unyoko noyihlo boke babenabo nje abazukulu?
Sihle Jan 12, 08:12
@Ngiphethwe...please thola omunye umuntu ozokudla, uyeke lesilima.
Udhshys Jan 12, 06:34
Your comment...noma ngabe ukuhlaba kamnandi kanjani mfwethu kodwa bekumele ungaphinde umubuyise empilweni yakho isilima somuntu leso wayengayikhuluma kanjani indaba enjengale kodwa? ndoda ungazenzi islima nawe phuma kulesphukuphuku uzomthola umuntu ozokuhlonipha
Ngiphethwe Jan 12, 06:06
@stabani impela ngiya vuma ngoba angikwazi ukuyeka ukuthi angibambe ngenkawza lomjita even if I still hate him for what he did,kodwa ungi bhebha kamnandi ngempela and uyazi ukuthi wenzani uma efuna ukungi fikisa ezingeni kokuba weak uma esengi shaya ngesende.
Stabane Jan 12, 06:01
Kumnandi ukubhejwa
please Share on facebook